Algemene Voorwaarden


artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Freek Schoonbrood Web Services, hierna te noemen: “FSWS”, en een natuurlijke of rechtspersoon, hierna te noemen “klant”, met volledige niet-van-toepassing-verklaring van de eventuele eigen voorwaarden van klant.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met FSWS, voor de uitvoering waarvan FSWS diensten van derden betrekt, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het gebruik van een server.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel niet of slechts ten dele toepasbaar zijn, blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
4.Wanneer FSWS op enig moment het door klant niet strikt naleven van deze voorwaarden gedoogt, betekent dit niet dat bepalingen daarvan niet meer van toepassing zouden zijn, of dat FSWS in enigerlei mate het recht zou verliezen om met onmiddellijke ingang de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden weer te verlangen van klant.
5. Door klant verstrekte persoonlijke gegevens worden door FSWS uitsluitend gebruikt voor het onderhoud van de tussen klant en FSWS aangegane zakelijke relatie en zullen, tenzij FSWS daartoe wettelijk wordt verplicht, niet aan derden worden verstrekt.

artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1 Alle offertes van en aanbiedingen door FSWS zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2. Aan de offerte of aanbieding kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien FSWS voor het product of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft afhankelijk is van één of meer producten en/of diensten van derden die na aanbieding van de offerte of aanbieding niet meer (dan wel niet meer ongewijzigd) beschikbaar zijn.
3. FSWS kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden indien klant redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat die offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, kommafouten in prijsopgaven.
4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
5 Een samengestelde prijsopgave verplicht FSWS niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3. Contractduur en aansprakelijkheid
1. De overeenkomst tussen FSWS en klant wordt aangegaan voor de tijd van 12, in het geval van bepaalde domeinen 24, maanden, waarna stilzwijgend een verlenging voor dezelfde duur tot stand komt, tenzij klant FSWS uiterlijk  1 maand voor het verstrijken van die tijd per aangetekend schrijven heeft geïnformeerd dat klant de overeenkomst wenst te beëindigen.
Een gewone brief, mits de ontvangst daarvan door FSWS vóór het verstrijken van de opzegtermijn is bevestigd, kan het aangetekend schrijven vervangen.
2. De overeenkomst die FSWS  aangaat met klant is een inspanningsverplichting, tenzij het tegendeel nadrukkelijk blijkt.. FSWS zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment vigerende stand van zaken. FSWS zal door klant echter niet aansprakelijk gesteld worden, noch accepteert  FSWS aansprakelijkheidsstelling door derden, voor anders dan door opzet of grove schuld veroorzaakte schade die direct en/of indirect het gevolg zou zijn van het niet, niet voldoende of niet geheel juist door FSWS uitvoeren van de aangegane verplichtingen jegens klant.

artikel 4. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
1. FSWS is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. FSWS is niet verplicht klant meer dan één keer te waarschuwen dat klant een verplichting niet, niet volledig of niet tijdig is nagekomen.
2. Indien FSWS om die reden tot opschorting of ontbinding overgaat, is  FSWS op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en/of kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
3. Indien FSWS om redenen buiten de schuld van klant tot opschorting of ontbinding overgaat, is FSWS gehouden om binnen de grenzen van het redelijke alles te doen om klant te helpen bij het zo snel mogelijk verkrijgen van een vergelijkbare aanbieding.

artikel 5. Auteursrecht
1. Alle door FSWS aan klant geleverde intellectuele producten, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het ontwerp van een web-site, blijven volledig eigendom van FSWS.
2. Na volledige betaling van al hetgeen klant aan FSWS verschuldigd is, verkrijgt klant,  behoudens het in 5.3 bepaalde, volledig beheer over het door FSWS geleverde product, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het aanbrengen van wijzigingen.
3. FSWS blijft echter eigenaar van het product in die zin dat klant het product niet mag verkopen of afstaan aan derden zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van FSWS.

artikel 6. Overmacht
1. FSWS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens klant indien FSWS daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of algemeen geldende opvattingen voor rekening van FSWS  komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop FSWS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor FSWS niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
3. Indien deze periode langer duurt dan drie keer vierentwintig uur, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. FSWS zal in dat geval de betaalde gelden voor de nog niet verstreken looptijd van de verbintenis binnen drie maanden aan klant restitueren..

artikel 7. Betaling
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op een door FSWS aan te geven wijze.
2. Indien klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is klant van rechtswege in verzuim en is artikel 4 van toepassing.
3. Indien FSWS de in artikel 4 bedoelde opschorting uitstelt, is klant over die periode van uitstel betaling verschuldigd alsof de overeenkomst met die periode van opschorting was verlengd.

artikel 8. Vrijwaring
1. Klant zal de ter beschikking gestelde webfaciliteiten niet gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de net-etiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden, het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het internet waarbij klant enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
2. Klant erkent de aansprakelijkheid voor schade aan ons of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met voorgaande regels en vrijwaart FSWS van alle aanspraken door die derden.

artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij wij partij zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


artikel 10. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. FSWS is gerechtigd haar algemene voorwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen.
2. Voor de uitleg van deze voorwaarden is steeds de Nederlandse tekst bepalend.Layout Information

This design supports both two column and one column layouts. You can change the body class from 'two_column' to 'one_column' to disable this column.